card

Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний зураг төсөл

 • Дулааны шугам гол сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг
 • Усан хангамж, ариутгах татуургын гол шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга, байгууламжийн технологийн ажлын зураг
 • Цахилгаан дамжуулах гол шугам, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг /35 кВ хүртэл/
 • Эрчим хүчний эх үүсвэрийн технологийн зураг төсөл
 • Дулааны шугам гол сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг
 • Усан хангамж, ариутгах татуургын гол шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга, байгууламжийн технологийн ажлын зураг
 • Цахилгаан дамжуулах гол шугам, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг /35 кВ хүртэл/
 • Эрчим хүчний эх үүсвэрийн технологийн зураг төсөл
Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний зураг төсөл

Эрчим хүч холбоо дохиололын чиглэлээр бид дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.

Үүнд

Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах

 • Барилга архитектур, орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, барилга  бүтээцийн зураг төсөл
 • Дотор усан хангамж, халаалт, салхивч агаар сэлгэлт, хөргөлтийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
 • Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл (10 кВ хүртэл )
 • Дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, дохиолол, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл,  хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл
 • Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн  барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл  /КИП/, автоматикийн зураг төсөл
Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах

Contact Seller