card

35 кВ хүртэлх төхөөрөмжийн реле хамгаалалт, автоматикийн төхөөрөмжийн зураг төсөл, угсралт, тохируулга, зөвөлгөө, үйлчилгээ

35 кВ хүртэлх төхөөрөмжийн реле хамгаалалт, автоматикийн төхөөрөмжийн зураг төсөл, угсралт, тохируулга, зөвөлгөө, үйлчилгээ

0,4 – 35 кВ шугам, дэд станц, хувиарлах байгууламж, трансформаотрын өртөөний техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, угсралт, тохируулга, туршилт, өөрчлөлт, шинэчлэл

0,4 – 35 кВ шугам, дэд станц, хувиарлах байгууламж, трансформаотрын өртөөний техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, угсралт, тохируулга, туршилт, өөрчлөлт, шинэчлэл

0,4кВ-ын сүлжээний болон нөөц генераторуудын автомат шилжин залгах төхөөрөмжийн  суурилуулалт

0,4кВ-ын сүлжээний болон нөөц генераторуудын автомат шилжин залгах төхөөрөмжийн  суурилуулалт

Contact Seller