card

Нам хүчдлийн кабель

Үнийн санал авах


XLPE тусгаарлагч агаарын кабель 1-10кВ

XLPE insulated aerial cables with rated voltage of 1-10kV

Уснаас хамгаалсан агаарын тусгаарлагч кабель

Waterblocking aerial insulated cables with rated voltage 10kB

Барилгад зориулагдсан XLPE тусгаарлагдсан агаарын кабель 1кВ

XLPE insulated house service wire with rated voltage of 1 kV

XLPE тусгаарлагдсан / Галд тэсвэртэй / цахилгаан кабель 0.6/1кВ

XLPE insulated ( flame-retardant ) power cables with rated voltage of 0.6/1kV

Contact Seller